Eng Logo

USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა
USAID RULE OF LAW PROGRAM

Header Sponsore Logo
Img

მართლმსაჯულების ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა

USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა მუშაობს სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალიზმის გაძლიერების მიმართულებით,  შესაბამისი ტექნიკური დახმარების გაწევის და საჭირო საკანონმდებლო რეფორმების ადვოკატირების გზით.

  • ჩვენ მონიტორინგს და დახმარებას გავუწევთ არსებული რეფორმების განხორციელებას და ამავდროულად,  მხარს დავუჭერთ ახალ ინიციატივებს, მათ შორის, მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესისა და საქმეთა შემთხვევითი განაწილების  სისტემის გაუმჯობესებას.
  • გავაძლიერებთ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობებს, რომელსაც ბოლო პერიოდში მიენიჭა მომავალი მოსამართლეების (მსმენელების) მიღების ფუნქცია.
  • გავაუმჯობესებთ მართლმსაჯულების ადმინისტრირებისა და მართვის ხარისხს,  სასამართლოების ადმინისტრირების გაუმჯობესებული ეროვნული მექანიზმების დანერგვისა და ინდივიდუალური სასამართლოებისთვის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცოდნის გაზიარების გზით.
  • ხელს შევუწყობთ მოსამართლეთა და ადვოკატთა შორის (Bench-Bar) თანამშრომლობის გაღრმავებას   და სასამართლოს მომხმარებლებთან ურთიერთობაში საზოგადოებაზე ორიენტირებული მიდგომების დანერგვას.

პროგრამა გააძლიერებს ინდივიდუალურ მოსამართლეთა და მართლმსაჯულების სექტორში მომუშავე სხვა პირთა შესაძლებლობებს, რა დროსაც აქცენტი გაკეთდება თბილისის გარეთ მდებარე რეგიონებზე.  ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ

  • დავაფუძნებთ სულ მცირე სამ სამართლის უზენაესობის რეგიონულ  ცენტრს. ეს ცენტრები ხელს შეუწყობს კავშირების დამყარებას როგორც სასამართლოებს შორის, ისე სასამართლოებსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ფილიალებს, იურიდიული დახმარების სამსახურის ოფისებს, სახალხო დამცველის წარმომადგენლობებს, იურიდიულ ფაკულტეტებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს და კერძო სექტორს შორის.
  • შევქმნით სამართლის უზენაესობის  პრაქტიკის ჯგუფებს, რომელიც გააერთიანებს სხვადასხვა იურიდიული პროფესიის მქონე ადამიანებს, მათ შორის  მოსამართლეებს. ჯგუფის წევრები ერთმანეთს გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, მოახდენენ სამართლის კონკრეტული სფეროს პრაქტიკაში არსებული გამოწვევებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირებას და შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს მათი აღმოფხვრის თაობაზე.
  • ტექნიკურ დახმარებას გავუწევთ საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმეთა ჩანიშვნის, ეთიკის სტანდარტების დაგადაწყვეტილებების აღსრულების გაუმჯობესების საკითხებში.
  • სასამართლოების მხარდაჭერა განხორციელდება მოსამართლეთა გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით, მათ შორის, ამერიკელ მოსამართლეთა საქართველოს სასამართლოებში  დროებითი განთავსებითა და პირიქით, ქართველ მოსამართლეთა აშშ-ს სასამართლოებში ვიზიტებით, სადაც ისინი სიღრმისეულად გაეცნობიან აშშ-ს საუკეთესო პრაქტიკას.

პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა იურიდიული განათლების გაძლიერებას. ამ მიმართულებით ჩვენ:

  • ხელს შევუწყობთ იურიდიული განათლებისა და სამართლის სკოლების აკრედიტაციის ეროვნული სტანდარტების გაუმჯობესებას, ისევე როგორც, USAID-ის დახმარებით შექმნილი კურსების და თბილისის გარეთ არსებულ სამართლის სკოლებში კლინიკური პროგრამების დანერგვას.
  • აქტიურად ვიმუშავებთ სამართლის სკოლებთან რათა შევქმნათ ე.წ. „street law“ პროგრამების კოლაბორაციული ქსელი, რაც სამართლის სტუდენტებს, საქართველოს საშუალო სკოლებსა და ადგილობრივ თემებში პრაქტიკული სამართლის საკითხებზე გაკვეთილების ჩატარების გზით, სასარგებლო უნარების შეძენაში დაეხმარება.

სექსუალური შევიწროების პრევენციის და აღმოფხვრის მექანიზმი

იურიდიული დახმარების პროვაიდერები